استوری زیبا و خالصانه از سلوک شهید خرازی عزیز که می گفت: خدا که دیده ما رفتیم جنگیدیم پس گفتن برای چیست...