دانشمندان اعتقاد دارند که سمندر سبز تقریبا می تواند هرکجا از بدنش را که از دست بدهد دوباره بازسازی کند