محققان دستگاهی ساخته اند که با شرطی کردن کلاغ ها که موجودات باهوشی هستند از آنها در جمع آوری زباله های کوچک در محیط زیست بهره می برند.