و طرد کن از خود امواج اندوه ها را، با نیروی تحمل و یقین نیکو .