انجام تمرین نشانه ها و آموزش حرف ت که توسط خانم معلم سمیرا آرد ساز تدریس می شود. در این فیلم صفحه 39 کتاب فارسی اول ابتدایی درس چهارم آموزش داده می شود.