مناسب برای کودکان: 4 تا 8 سالوسایل مورد نیاز: چسب کاغذی رنگی یا ربان ، یک عدد بادکنک، توپ کوچک و دوظرف ولیوان آبشما به راحتی میتوانید با ربان های رنگی یا چسب کاغذی روی سطح کف اتاق کودک یا هر سطح دیگری از منزل الگوهارا بچسبانید. واز کودک بخواهید هر مرحله را مانند الگو انجام دهد. می توانید از کودک بخواهید چند بار این بازی را انجام دهد تا در زمان کمتر ودقت بیشتر بتواند فعالیت را به انجام رساند. همچنین میتوان به صورت مسابقه انجام داد.هدف بازی: افزایش دقت وتمرکز، هوش هیجانی کودک