مناسب برای کودکان: 4 تا 8 سال. وسایل مورد نیاز: یک تکه مقوا یاجعبه کارتن ، ماژیک یا مداد با چند رنگ متنوع ، کاغذ و یک متر ربان.همان طور که در تصویر مشاهده می نمایید ابتدا شکل دستگاه گوارشی بدن را روی مقوا نقاشی کنید . سپس نقاط مختلف دخیل در فرایند هضم را با استفاده از کاغذهای لوله ای شکل که از پیش آماده کرده اید برجسته نمایید . وروی قطعه کاغذ ها شماره گذاری نمایید.حالا با تکه ای مقوا شکل هویج را مانند الگو برش زده آماده نمایید و به ربان خود متصل نمایید. از کودک بخواهید از شماره یک تا انتها باحرکت دادن هویج با مراحل گوناگون وپیچیده هضم غذا آشنا شود.برای کودکان دبستانی میتوانید پیرامون هر کدام از بخش ها، مثلا ریه یا معده کمی توضیح دهیدتا از پیچیدگی ها ونظم آن که مخلوق خالق دانا وتوانا است آگاه گردند.