مناسب برای کودکان: 4 تا 8 سال.وسایل مورد نیاز: چهار عدد لیوان یک بار مصرف، دو عدد بادکنک، تعیین نقطه ای به عنوان خط پایان.این بازی به شکل مسابقه بین دو کودک یا کودک و والد (پدر یا مادر) انجام میشود.برای هر کدام از شرکت کنندگان دو عدد لیوان یک بار مصرف با فاصله مناسب ویکسان قرار دهید دوعدد بادکنک را به یک اندازه باد نموده ، سر بادکنک را باز گذاشته با احتیاط به شکلی که باد خارج نشود دراختیارشان قرار دهید ، دو شرکت کننده باید با تنظیم ومدیریت باد بادکنک با کمترین باز وبسته کردن سر بادکنک با کمک باد لیوان ها را تا خط پایان برسانند.مفهومی سازی بازی: روی لیوان ها صفات، آداب خوب وبد را بنویسید، مثلا: دروغ وراستگویی. بد اخلاقی وخوش اخلاقی و از کودک بخواهید تا لیوانی که صفت نامناسب رویش نوشته را با باد بادکنک از خودش دور سازد. یا بالعکس لیوانی که صفت خوب دارد را با باد بادکنک کمک کند تا زودتر به مقصد وخط پایان برسد.هدف بازی: افزایش دقت وتمرکز درکودک ، هماهنگی اعضای بدن. آموزش نکات اخلاقی