جشن و کنسرت و البته با مهمان افتخاری " کرونا خان " در یکی از مجتمع های تجاری تبریز😕 +کرونا چی هس اصلا ؛ کرونا اصلا نمنه‌دی😉 +واقعا چرا بعضیا در مقابل فهمیدن اینقدر مقاومت میکنن #