اگر دفاع اردک مادر نبود بابون تمام جوجه های اردک را زنده زنده میخورد.