و طرد کن از خود امواج اندوه ها را با نیروی تحمل و یقین نیکو...