فیلم آموزشی  ریاضی اول ابتدایی توسط خانم سلیمانی مفهوم گوشه و لبه با اشکال برای دانش آموزان اول ابتدایی تدریس می شود.