از سری آموزش های خانم نجمه سلیمانی معلم اول ابتدایی که در این فیلم آموزشی نحوه کلمه سازی و نیز ساخت جمله را با حروف آ ب ا د تدریس می کنند.