در این کلیپ خانم معلم با چینه عمل ریاضی تفریق از کتاب پایه دوم ابتدایی را به دانش آموزان آموزش می دهد.