محبوب من، من دایما شما را دوست می دارم چه در گرانی چه در ارزانی، چه در جنگ چه صلح، من دایما شما را دوست می دارم، ...مرا ببخشید که اینهمه شما را دوست می دارم شعر و خوانش از استاد محمد صالح اعلا