ترامپ انتخابات را خواهد باخت.. نیمه ی نخست این کلام مبارک سید محقق شد... مانده است نیمه ی دیگر آن... سیدحسن توی جمله بعدیش پیش بینی مهمتری داره." اگر ترامپ در انتخابات شکست بخورد، که انشالله خواهد خورد، آزادی قدس در تیررس قرار خواهد گرفت"