کاربران ایرانی با انتشار این پیشگویی از سریال "نون خ" نوشتند:کارتون سیمپسون‌ها چیه؟!ما خودمون سریال نون خ داریم