تو این قسمت از برنامه بدون تعارف رفتیم سراغ حکایت و ماجرای تولید کننده ای که 90 هزار متر کارخونه داشته و چند هزار کارگر اما به خاطر اشتباهی که خودش هیچ نقشی در اون نداشت مدتیه چراغ کارخونش خاموش شده ...