بازخوانی سخنان شهید بهشتی در مورد مواضع و سیاست‌ های آمریکا در برابر ایران به بهانه انتخابات آمریکا