خانم معلم فرناز سادات حسینی برای دانش آموزان عوامل حفظ نعمت سلامتی که خدا داده مانند ورزش، نظافت، خواب مناسب و... بر می شمارند.