علیرضا پناهیان : شما که گفتید من مومن بشوم لذت می برم. چرا من هنوز عشق نمی کنم با ایمانم؟ چرا هنوز زنده نشده ام؟ ...