مستندی از رزمایش مشترک پدافند هوایی ولایت ۹۹/ استفاده از باور ۳۷۳ در این رزمایش