در کلیپ از فرمایشات مقام معظم رهبری ایشان به عبور از اختلاف جزیی توسط حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و ایجاد امت واحده اشاره می کنند.