این کلیپ آموزشی مخصوص کسانی است که فکر می کنند که سالم هستند اما ناقل بی علامت نام دارند و می توانند تا 1400 نفر را آلوده نمایند.