پیامبراکرم (ص):  هرکس آبروی مومنی را حفظ کند،بدون تردید بهشت بر او واجب میشود. تهیه شده در مرکز متنا سازمان فضای مجازی بسیج  بوشهر