پیامبراکرم (ص): هرکس آبروی مومنی را حفظ کند،بدون تردید بهشت بر او واجب میشود. تهیه شده در مرکز متنا سازمان فضای مجازی بسیج بوشهر