سرود شاد میلاد حضرت رسول صلی الله با نوای سید رضا نریمانی . دوباره باز بارون بهار میشنه رو دل نم نمک/ باز بارون بهاری خبر آورده خبر آورده / آمنه چون خورشید پسر آورده پسرآورده/ باز نم نم بارون میزنه رو ایوون میگیره بازم جوون گلای محمدی توی گلدون ...