با سیاستهای کلی ترامپ و بایدن آشنا بشید، به نظر شما بین این دو نفر فرقی هست و کدوم برای ما بهتره؟