حسینی رییس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان شرقی: اینقدر کذب بودن این شایعه بدیهی بود که حتی ارزش صدور تکذیبه هم نداشت اما فردی که این کار را کرده بود دستگیر و تحویل مقام قضایی شده است.