فاصله گذاری اجتماعی راه اساسی مبارزه با کرونا است آن را جدی بگیریم، کلیپ اداره بهداشت ایالت اوهایو در آمریکا این مسئله را بخوبی نشان می دهد.