مسابقه یوسِین بولت، سریع‌ ترین انسان حال حاضر جهان در حالت بی ‌وزنی