تویی برتر در عالم یا محمد رسول الله/ تویی شاه جهانم توی آرام جانم تویی ورد زبانم یا محمد یا رسول الله/ تویی روح و روانم تویی نور و نشانم فدایت دل و جانم یا محمد یا رسول الله ... نماهنگ شاد ویژه ولادت پیامبر اعظم صلی الله با نوای حسام لرنژاد .