آمد بهار جان‌ها ای شاخ تر به رقصا، چون یوسف اندرآمد مصر و شکر به رقص آ، ای شاه عشق پرور مانند شیر مادر، ای شیرجوش در رو جان پدر به رقص آ، آمد بهار جان‌ ها ای شاخ تر به رقص آ، ای شاخ تر برقصا جان پدر برقصا، جان پدر برقصا از پا و سر بریدی بی‌ پا و سر به رقصا، ای خوش کمر برقصا