حاج قاسم: برای رسیدن به شهادت باید قیود را کنار زد و از آنها هجرت کرد از مال ، شهرت و...