سخنان دلنشین حاج قاسم با یارانش زیر آتش شدید دشمن که ایشان با آرامش درباره مقام شهید صحبت می کنند.