مرحوم آیت الله علی صفایی حایری معروف به عین صاد که آوازه ی مهر و اخلاق اش زبانزد است در این کلیپ بیان می دارند که اول ظلم بر محمد و آل او بی مسئولیتی مسلمین است ...