روایت همسر شهید مدافع حرم از مقاومت و تحمل سختی های شهدا از زندگی در یک ساختمان بی در و پیکر