ثروتمندان در ۱۰ ماهه کرونا ۸۱۳ میلیارد دلار پولدارتر شده اند و این شکاف طبقاتی با اینکه به اسم کرونا ثبت شده اما حتما بخاطر زیرساخت های غلط اجتماعی و اقتصادی است که خودش را نشان داده است.