آقای هاشم پور معلم کلاس اول ابتدایی درس باد را تدریس می کنند و از دانش آموزان می خواهند برای باد یک داستان تعریف کنند در ادامه این ویئو آموزشی تمرینات درس و جایگاه حروف الفبا تدریس می شود.