با ترک عادات غلط و استفاده مناسب از ماسک احتمال ابتلا به کرونا را کاهش دهیم