خانم اسحاقی مدرس درس فارسی و نگارش پایه 6 ابتدایی در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران ابتدا مرور درس هوشیاری و در ادامه شعر سخن و تمرین خوانش آن را کار می کنند و نیز قافیه ها و جمله بندی ها و سجع ها را بررسی می کنند.