الذین یوذون رسول الله لهم عذاب الیم : برای آنها که رسول خدا (ص) را آزاد دهند غذابی دردناک مهیاست