آموزش امداد و کمک های اولیه در مورد نحوه کمک به فردی که دچار خفگی شده .