آموزش ایجاد بافت روی ظروف سفالی با ابزار توسط خانم میرعظیم در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما تاریخ 99/8/5