مدیر آپارات و تهیه کنندگان گزارش ژلوفن تی وی به 10 سال زندان محکوم شدند!