آدمک های خطی یک شیوه دست ورزانه برای نوآموزان که این کلیپ با اجرای و آموزش ساخت آدمک های خطیتوسط سرکار خانم شریف نیک برای ارتقا مهارت دانش آموزان خدمت شما هدیه می کند.