فیلم آموزشی درس فارسی پایه 5 پخش شده از شبکه آموزش در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران رازی و ساخت بیمارستان از فصل دوم درس 3 در روز ۶ آبان 1399 ارایه می شود.