پخش تلاوت نادر استاد مرحوم محمد احمد بسیونی از شبکه قرآن سیما سوره های مطففین، بلد و شمس.