محمد ص از قلبها وارد شد پرطرفدارترین اسم در کشورهای اروپایی انگلیس امریکا و فرانسه و....محمد💙هست من حضرت محمد ص را دوست دارم #