دکتر رجب صفرف عضو مجمع دومای روسیه که معتقد است حتی روسیه نیم سال هم نمی توانست تحریم های ایران را تحمل کند و باعث این مقاومت شخص رهبری خردمند ایران است