استوری هزار ساله خورشید، هنوز پشت ابری... از تنگ دلی جانا جای نفسم نیست... با نوای حاج محمد رضا بذری